اخبار

2010 LYC ثبت رد شماره ثبت اختراع

2018-08-07
تنگ در تکنولوژی مرزهای جهانی، همچنان به تنظیم سازه های محصولات منجر می شود، که منجر به تشکیل صنعتی شدن می شود، منجر به بهبود مزایای سازمانی می شود و منجر به رشد مستمر مالکیت معنوی می شود. ارتقاء رقابت هسته ای به عنوان توسعه محصول تمرکز، افزایش در جعبه دنده الکتریکی باد قاب جعبه، و راه آهن با سرعت بالا راه آهن و شهرستان، و دقت ماشین، و تحمل ماشین، محصولات جهت تولید تلاش، دستیابی به موفقیت در طراحی محصولات، و پردازش و تست، جنبه های فن آوری کلیدی است. در همین حال، این شرکت سیستم مدیریت پروژه، افزایش معاینات ثبت اختراعات، پایان نامه ها و استانداردهای فنی، انگیزه ها را کامل می کند.